Privacy statement

Declames neemt jouw privacy zeer serieus en zal de informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen.

Wie is Declames

Declames is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Naarden aan de J.P. Thijssepark 367, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84385936.

Hoe gebruikt Declames jouw gegevens?

Declames vraagt jouw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het leveren van teksten en diensten voor levensceremonies;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • voor de doelen waar jij specifiek toestemming voor hebt gegeven.

Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Regels persoonsgegevens

Als wij een bestelling verwerken met jouw persoonsgegevens, moeten wij ons aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

De verwerking en facturatie van aanvragen via de website:
 • Doeleinde: Het leveren van diensten en producten die zijn besteld via de website
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
De verwerking ‘Afhandelen contact aanvragen via website’, ‘Inzetten inschrijvingen via website voor regelmatige ‘Nieuwsbrieven’’ en ‘Verwerken via website achtergelaten referenties’ van persoonsgegevens:
 • Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag en Surfgedrag
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Websitebezoek:
 • Doeleinde: Website analytics
 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Declames heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt via de website.

Doorgeven van jouw persoonsgegevens

Declames geeft jouw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Persoonsgegevens worden door Declames niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Declames niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen.

Jouw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer jouw persoonsgegevens door Declames worden verwerkt kan je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet je door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij jouw aanvraag inwilligen, zullen wij je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 • Recht van inzage van de betrokkene
  Je kan altijd opvragen welke persoonsgegevens Declames verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op jouw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en je hierover informeren.
 • Recht op rectificatie
  Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht om rectificatie van deze gegevens te vragen.
 • Recht op gegevensverwijdering
  Wanneer je wil dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, kan je hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door Declames wil beperken (in afwachting van door jou gevraagde rectificatie van jouw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat jij juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kan je hiervoor een verzoek indienen.

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Declames

Wanneer jij klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@declames.nl. Jij hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan jij terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.